στρατηγική

Η στρατηγική της εταιρίας αναπτύσσεται σε  τέσσερις (4) βασικούς άξονες και στοχεύει στην υλοποίηση του οράματος της KRITON ENERGY, την συμβολή δηλαδή στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω παροχής εξειδικευμένων, καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.

1. Επιστημονική Προσέγγιση 

Εκμεταλλευόμενη το υψηλής επιστημονικής επάρκειας ανθρώπινο δυναμικό, η KRITON ENERGY στοχεύει στην διαφοροποίηση της παροχής υπηρεσιών. Προσεγγίζοντας ολιστικά κάθε έργο και αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών και την αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

2. Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής

Η  KRITON ENERGY αξιοποιεί εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής ώστε να βελτιώσει και να επεκτείνει διαρκώς την παροχή υπηρεσιών. Η επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας, η οποία συμβάλλει στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την άρτια τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Έρευνα και Καινοτομία

Η  KRITON ENERGY θέτει ως στρατηγικό άξονα την συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών του πελατολογίου της. Για αυτό το σκοπό συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

4. Κοινωνική Ευθύνη

Η  KRITON ENERGY στηρίζει τις τοπικές και παγκόσμιες κοινωνικές πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους, τις αξίες και το όραμα της εταιρείας.