ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊακή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκατάστασεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η οδηγία της ΕΕ 2001/77/ΕΚ.

Η KRITON ENERGY αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την αδειοδότηση, την μελέτη, την επίβλεψη, την εγκατάσταση και την συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με εμπειρία στην υλοποίηση εξειδικευμένων, καινοτόμων έργων ΑΠΕ είναι σε θέση προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ στον οικιακό, τριτογενή και βιομηχανικό τομέα. Διαθέτοντας κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής αναλαμβάνει με συνέπεια την συντήρηση έργων ΑΠΕ.

Στον τομέα των ΑΠΕ η KRITON ENERGY αναλαμβάνει:

  • Τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
  • Πλήρη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
  • Κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ
  • Συντήρηση και τηλεπιτήρηση έργων ΑΠΕ
  • Καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογικές εφαρμογές ΑΠΕ

 Η KRITON ENERGY υποστηρίζει τις παραπάνω υπηρεσίες για τις εξής τεχνολογίες ΑΠΕ: