εξοικονόμηση ενέργειας

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας αποτελεί σήμερα θέμα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων ενέργειας καθώς και για τη μείωση, για τους καταναλωτές, του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Η KRITON ENERGY αναλαμβάνει την μελέτη, την επίβλεψη, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα. Με εμπειρία στην υλοποίηση εξειδικευμένων, καινοτόμων έργων εξοικονόμησης ενέργειας είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακό, τριτογενή και βιομηχανικό τομέα κάνοντας χρήση του κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής που διαθέτει.

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας η KRITON ENERGY αναλαμβάνει:

 • Τεχνο-οικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
 • Υλοποίηση εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Οικιακός τομέας

Η KRITON ENERGY υποστηρίζει πλήρως την ένταξη της οικίας σας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ενδεικτικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργεια περιλαμβάνουν:

 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, οροφής, κεραμοσκεπής
 • Αντικατάσταση συμβατικού συστήματος θέρμανσης με σύστημα θέρμανσης που αξιοποιεί ΑΠΕ
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα δίδυμου υαλοπίνακα βελτιωμένων θερμικών και οπτικών ιδιοτήτων
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσιφωνικού τύπου ή βεβιασμένης κυκλοφορίας)
 • Τοποθέτηση εξωτερικών  και εσωτερικών συστημάτων σκίασης (τέντες, κατακόρυφα ή οριζόντια κινητά ή σταθερά σκίαστρα, κουρτίνες, περσίδες, κλπ)
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού
 • Σχεδιασμός βέλτιστης λύσης στον τεχνητό φωτισμό (αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, αυτοματισμοί, κλπ)

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ


Βιομηχανία

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα το 2011 ήταν 216.714 GWh, ενώ το 17,83% (38.639 GWh) προέρχεται από την Ελληνική βιομηχανία. Η κατανομή της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά καύσιμο στην Ελληνική βιομηχανία το 2011 περιλαμβάνει 54,21% από ορυκτά καύσιμα, το 7,92% από ΑΠΕ και το υπόλοιπο 37,87% από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος) που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία είναι υψηλή σε σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν παρεμφερή βιομηχανική δομή και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει για τη χώρα μας κατανάλωση ενέργειας με χαμηλό βαθμό απόδοσης. Συνεπώς τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα είναι σημαντικά παρόλο που η συμμετοχή του κόστους κατανάλωσης ενέργειας στο τελικό κόστος προϊόντος είναι σχετικά μικρή.

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μία ελληνική βιομηχανία μπορούν να είναι από ένα απλό «ενεργειακό νοικοκύρεμα» με χαμηλό κόστος, μέχρι επεμβάσεις υψηλότερου κόστους με μεσο-βραχυπρόθεσμη απόσβεση. Σε κάθε περίπτωση, ένα πρόγραμμα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε μία βιομηχανία θα πρέπει να υλοποιηθεί με τεχνικοοικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης βιομηχανίας, να εφαρμοσθεί σε τομείς όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους που θα προκύψει από τις επεμβάσεις και ο χρόνος απόσβεσης του κεφαλαίου που θα επενδυθεί να είναι ελκυστικός για την επιχείρηση.

Η KRITON ENERGY αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης σκοπιμότητας για την εφαρμογή ή μη των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε μια βιομηχανία. Για το σκοπό αυτό εκπονεί εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση. Με τον όρο Ενεργειακή Επιθεώρηση (Energy Audit) ή ενεργειακή αυτοψία ή ενεργειακός έλεγχος ή ενεργειακή διάγνωση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και μεθόδων βελτίωσης  και των δυνατοτήτων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μεθοδολογία  σύμφωνα με την οποία πρέπει να διενεργούνται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις του βιομηχανικού ή εμπορικού τομέα, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038 (ΦΕΚ 1526 Β/27.07.1999) «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».

Σε μία ενεργειακή επιθεώρηση βιομηχανίας διενεργείται λεπτομερής καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας και της ροής αυτής στα επιμέρους τμήματα της βιομηχανίας και καθορίζονται συγκεκριμένα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Στη συνέχεια τα προτεινόμενα κατηγοριοποιούνται, σύμφωνα με το αρχικό κόστος επένδυσης και την περίοδο αποπληρωμής.

Ενδεικτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις βιομηχανικές διεργασίες και στις βοηθητικές χρήσεις:

 • Eπεμβάσεις στην παραγωγή και μεταφορά θερμότητας (καυστήρες, λέβητες, φούρνοι κλίβανοι, δίκτυα μεταφοράς) με βελτίωση καύσης, μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
 • Επεμβάσεις στα συστήματα που καταναλώνουν θερμότητα (ξηραντήρια, συστήματα εξάτμισης, απόσταξης κλπ.) με βελτιώσεις στη μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
 • Επεμβάσεις στα συστήματα διάθεσης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μετασχηματιστές, αγωγοί, κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, αεροσυμπιεστές, ψύξη, παραγωγικός εξοπλισμός κλπ.) με διαχείριση φορτίων, βελτίωση συνφ., εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών, αντικατάσταση εξοπλισμού, μείωση απωλειών δικτύων, ανάκτηση θερμότητας και συστήματα ελέγχου.
 • Ενδεικτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις βιομηχανικές διεργασίες και στις βοηθητικές χρήσεις:

Ενδεικτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό

 • Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 • Energy process integration management.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Η KRITON ENERGY έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό ενεργειακών επιθεωρήσεων σε βιομηχανίες και τριτογενή τομέα, ενώ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μετρητικά όργανα τεχνολογίας αιχμής.

 • Θερμοκάμερα FLIR E60
 • KIMO TM 200U – μέτρηση συντελεστή θερμοπερατότητας
 • KIMO LX 100 – ψηφιακό φωτόμετρο
 • KIMO TK 102S – ψηφιακό θερμόμετρο
 • KIMO HD 100S – ψηφιακό υγρασιοθερμόμετρο
 • Bacharach PCA3-325 – φορητός ηλεκτρονικός αναλυτικής καυσαερίων
 • Bacharach Informant Deluxe C/R – φορητός ηλεκτρονικός ανιχνευτής καυσίμων αερίων και ψυκτικών

«Εκτιμάται ότι οι μη-ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν δυνατότητα εξοικονόμησης μέχρι και του 30% της υφιστάμενης ενεργειακής τους κατανάλωσης.»