υπέρυθρη θερμογραφία

Η υπέρυθρη θερμογραφία αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο μη καταστροφικού ελέγχου (NDT). Γενικά ο όρος θερμογραφία αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών καταγραφής της επιφανειακής θερμοκρασίας ενός αντικειμένου, ανεξάρτητα από το φυσικό φαινόμενο στο οποίο βασίζονται. Ειδικότερα, ο όρος υπέρυρθρη θερμογραφία αφορά την ανίχνευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο και η οποία είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του και την “αποτύπωση” αυτής σε θερμική εικόνα (μέσω συστημάτων υπέρυθρης απεικόνισης).

Εφαρμογές υπέρυρθης θερμογρασίας

Οι εφαρμογές της υπέρυθρης θερμογραφίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές δημιουργώντας έτσι την επιτακτική ανάγκη χρήσης υπέρυθρων θερμοκαμερών από τον σύγχρονο μηχανικό.

Στα κτήρια

 • Αποτύπωση των ενεργειακών απωλειών του κελύφους του κτηρίου
 • Έλεγχος πληρότητας της θερμομόνωσης
 • Εντοπισμός θερμογεφυρών
 • Έλεγχος απόδοσης της θερμομόνωσης
 • Εντοπισμός υγρασίας στα δομικά στοιχεία
 • Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτηρίου
 • Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων (μη εμφανών) σωληνώσεων
 • Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος αεροστεγανότητας του κτηρίου
 • Επανέλεγχος των συστημάτων μετά από επισκευή τους για επιβεβαίωση διόρθωσης

Στη βιομηχανία η υπέρυθρη θερμογραφία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προληπτικής συντήρησης. Η υπέρυθρη θερμογραφία δίνει την δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας σημείων τα οποία δεν μπορούν να προσεγγιστούν με αισθητήρια θερμοκρασίας και συμβάλει στον έλεγχο της αξιοπιστίας, την ασφάλεια και την  αποφυγή ξαφνικών βλαβών. Ενδεικτικά τμήματα εξοπλισμού στα οποία χρησιμοποιούμε την υπέρυθρη θερμογραφία είναι:

 • Υπό τάση ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Άξονες, έδρανα και γενικότερα τμήματα εξοπλισμού που κινούνται, περιστρέφονται ή δονούνται
 • Καυστήρες, εναλλάκτες θερμότητας, τύμπανα ξήρανσης κλπ
 • Λέβητες, φλογοθάλαμοι, καπνοδόχοι, δίκτυο ατμού, δεξαμενές, αεραγωγοί κλπ
 • Υπόγεια δίκτυα, εγκιβωτισμένες σωληνώσεις, κλπ

Παραδείγματα εφαρμογών της υπέρυθρης θερμογραφίας στη βιομηχανία:

Βιομηχανία ξύλου:

 • Εντοπισμός φθορών (σπασίματα) μετά από επεξεργασία του ξύλου (πχ λείανση) εύκολα και γρήγορα μεγιστοποιώντας την παραγωγική διαδικασία

Βιομηχανία απορριμάτων – ανακύκλωσης:

 • Εντοπισμός κινδύνου ανάφλεξης των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω εντοπισμού θερμών εστιών και πρόληψη πυρκαγιάς.

Βιομηχανία γενικά:

 • Επιθεώρηση μετασχηματιστών ισχύος, αποζευκτών, μονωτήρων διέλευσης και λοιπού εξοπλισμού συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Επιθεώρηση εξωτερικών τοιχωμάτων λέβητα ατμού για έλεγχο μόνωσης και ανίχνευση διαρροών
 • Έλεγχος διαρροής αγωγού δικτύου ατμού, ελαίου κλπ
 • Χαλαρές ηλεκτρολογικές συνδέσεις
 • Οξειδώσεις σε σημεία ηλεκτρολογικής σύνδεσης
 • Υπερφορτωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα χρήσης υπέρυθρης θερμογραφίας στη βιομηχανία:

 • Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού και αποφυγή μη προγραμματισμένης διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας και συνεπώς αποφυγή απώλειας εσόδων
 • Αποφυγή κινδύνου ατυχήματος σε εργαζομένους και εξοπλισμό
 • Πραγματοποίηση ελέγχου κατά τη παραγωγική διαδικασία χωρίς να πρέπει να διακοπεί
 • Πραγματοποίηση ελέγχου σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υπό τάση χωρίς να απαιτείται επαφή
 • Σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας

Στην επιθεώρηση μεταχειρισμένων σκαφών:

 • Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σκάφους (πίνακες 12V, καλωδιώσεις, μπαταρίες) σε πλήρη λειτουργία για τον εντοπισμό σφαλμάτων
 • Στον μηχανολογικό εξοπλισμό του σκάφους (μηχανή, ρουλεμάν, αντλίες, κλπ) για τον εντοπισμό ανωμαλιών στην λειτουργία όπως υπερθερμάνσεις, φραγμένες σωλήνες παροχής καυσίμου, διαρροές καυσαερίων κλπ
 • Στην γάστρα του σκάφους και γενικότερα της πολυεστερικής κατασκευής του για τον εντοπισμό πιθανής υγρασίας ή εσωτερικών ανωμαλιών που επηρεάζουν την αντοχή του πολυεστέρα

Στα φωτοβολταϊκά η χρήση υπέρυθρης θερμογραφία αποτελεί την πιο γρήγορη και αποδοτική λύση έυρεσης θερμών σημείων (hotspots) σε φ/β στοιχεία όλων των τύπων, τα οποία αποτελούν αιτίες μειωμένης απόδοσης και επηρεάζουν την γενικότερη απόδοση του Φ/Β σταθμού. Με την υπέρυθρη θερμογράφηση καθίσταται δυνατή η άμεση αντικατάσταση αλλά και η τεκμηρίωση ευθύνης αποζημίωσης για το εσφαλμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Εκτός από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η υπέρυθρη θερμογραφία βρίσκει εφαρμογή στον έλεγχο των ηλεκτρολογικών συνδέσεων, στους αντιστροφείς και στις υπόλοιπες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ενός Φ/Β πάρκου. Η χρήση θερμοκάμερας αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμμάτων συντήρησης Φ/Β συστημάτων από την KRITON ENERGY.


Η υπέρυθρη θερμογραφία βρίσκει επίσης εφαρμογή στην διαστημική τεχνολογία, στην αεροναυπηγική, στις δυνάμεις καταστολής (αστυνομία-στρατός), σε περιβαλλονιτκές εφαρμογές και στην ιατρική.

Η KRITON ENERGY διαθέτει την Θερμοκάμερα FLIR E50, η οποία αποτελεί την ιδανική θερμοκάμερα για την προληπτική συντήρηση και την επιθεώρηση ηλεκτρικών & μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με υψηλή ανάλυση θερμικής εικόνας αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια των έμπειρων χειριστών της KRITON ENERGY μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο και σε πολλαπλές εφαρμογές.