Στόχοι & όραμα

Στόχοι & όραμα

Η KRITON Energy επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία είτε μέσω ανεξάρτητων ενδο-εταιρικών ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη νέων τεχνικών λύσεων και διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
Η εταιρεία συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
H KRITON Energy σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) υλοποιεί το ερευνητικό έργο IDEOGRAM το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020 πενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).